Máy lạnh 2.5 Hp (2.5 Ngựa)

5
25
13,400,000

Tiết kiệm điện

5
25
22,000,000

Tiết kiệm điện

5
25
23,200,00029,800,000(-22%)

Tiết kiệm điện

5
25
12,700,00016,990,000(-25%)

Tiết kiệm điện

5
25
12,350,000

Tiết kiệm điện

5
25
26,300,00030,725,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
29,450,00035,717,000(-18%)

Tiết kiệm điện

5
25
13,700,00019,090,000(-28%)

Tiết kiệm điện

5
25
15,800,00021,690,000(-27%)

Tiết kiệm điện

5
25
25,650,00033,450,000(-23%)

Tiết kiệm điện

5
25
26,850,00035,640,000(-25%)

Tiết kiệm điện

5
25
28,950,00041,040,000(-29%)

Tiết kiệm điện

5
25
21,100,00027,360,000(-23%)

Tiết kiệm điện

5
25
24,500,000

Tiết kiệm điện

5
25
28,000,00031,980,000(-12%)

Tiết kiệm điện

5
25
31,250,00036,270,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
23,550,00032,960,000(-29%)

Tiết kiệm điện

5
25
12,600,000

Tiết kiệm điện

5
25
12,200,000

Tiết kiệm điện

5
25
35,400,00042,492,000(-17%)

Tiết kiệm điện

5
25
12,800,000

Tiết kiệm điện

5
25
11,950,00016,380,000(-27%)

Tiết kiệm điện

5
25
20,700,00025,150,000(-18%)

Tiết kiệm điện

5
25
20,450,00024,600,000(-17%)

Tiết kiệm điện

5
25
21,300,000

Tiết kiệm điện

5
25
14,900,000

Tiết kiệm điện

5
25
13,200,000

Tiết kiệm điện

5
25
15,100,00020,690,000(-27%)

Tiết kiệm điện

5
25
26,850,00031,579,000(-15%)

Tiết kiệm điện

Kinh nghiệm về máy lạnh

0